Ilustrační pozadí
Skrytí/zobrazení obrázku na pozadí

Vzdělávání v Rychnově u Jablonce nad Nisou
Září 2015 – červen 2016

Lektor taneční výchovy – HISTORICKÉ KOŘENY DUNCANISMU V ČESKÉM PROSTŘEDÍ A JEHO VLIV NA SOUČASNOU TANEČNÍ VÝCHOVU A TVORBU PRO DĚTI A S DĚTMI
Akreditované MŠMT ČR - číslo akreditace 28302/2011-25-671

O vzdělávání

Taneční pedagog má v současné době nejednu příležitost získat vědomosti a dovednosti na různých seminářích a dílnách. Informace tohoto typu jsou však pouze povrchní, bez možnosti hlubšího poznání principů a metodiky. V nejlepším případě má lektor šanci dotknou se základních pohybových principů, aniž by měl šanci vytvořit u frekventantů pohybové stereotypy a návyky a ani vědomí o jejich funkci, smyslu, vývoji a směřování. Takto lektoři nemohou frekventantům poskytnou víc než jen dílčí pohled v dané problematice. Zde pak hrozí nebezpečí, že i velmi kvalitní frekventant (pedagog) nemá dostatek času na zpracování nabytých informací, které jsou pro formování mladé taneční osobnosti nezbytné.

Právě tuto problematiku řeší systém tohoto vzdělávání, a to pouze v úzkém vymezení pojmu v oblasti taneční výchovy. Absolventi získají teoretické a praktické zkušenosti v oblasti dětské taneční pedagogiky a tvorby s dětským interpretem. Taneční výchova u nás je historicky významným oborem, jehož výsledky jsou předmětem obdivu všech evropských států. Taneční výchova v moderním pojetí vznikla na počátku 20. století jako součást reformních snah nejen umělců ale i pedagogů. Zakladateli byli tři osobnosti – Američanka, tanečnice a choreografka Isadora Duncan, hudební pedagog a skladatel Švýcar Émile Jacques Dalcroze a Maďar Rudolf von Laban.


Ke stažení Vzdělávání 2015-2016   |   

Vzdělávání v Rychnově u Jablonce nad Nisou
Listopad 2010–listopad 2011

Lektor taneční výchovy – zdravá taneční výchova pro děti
Akreditované MŠMT ČR

Vzdělávací cíl

Taneční pedagog má v současné době nejednu příležitost získat vědomosti a dovednosti na různých seminářích a dílnách. Informace tohoto typu jsou však pouze povrchní, bez možnosti hlubšího poznání principů a metodiky. V nejlepším případě má lektor šanci dotknou se základních pohybových principů, aniž by měl šanci vytvořit u frekventantů pohybové stereotypy a návyky a ani vědomí o jejich funkci, smyslu, vývoji a směřování. Takto lektoři nemohou frekventantům poskytnou víc než jen dílčí pohled v dané problematice. Zde pak hrozí nebezpečí, že i velmi kvalitní frekventant (pedagog) nemá dostatek času na zpracování nabytých informací, které jsou pro formování mladé taneční osobnosti nezbytné. Právě tuto problematiku chce řešit systém tohoto vzdělávání, a to pouze v úzkém vymezení pojmu v oblasti taneční výchovy. Absolventi získají teoretické a praktické zkušenosti v oblasti zdravé taneční výchovy.

Co to je zdravá taneční výchova? Předmětem taneční a pohybové výchovy je dokonalá souhra pohybů posturálnělokomočních s pohyby jemné motoriky, tedy s pohybovou obratností a pohybovou sdělností. Pohyby jemné motoriky jsou pohyby ideokinetické, tedy záměrně cílené, charakteristické pro člověka, který je schopný tvůrčí činnosti, mají přímou vazbu na intelekt a paměť. Tato vazba umožňuje velkou variační šíři jednotlivých úkonů i jejich kombinací a je základem rozvoje inteligence těla.

Taneční a pohybová výchova chápaná a důsledně uplatňovaná ve výuce jako tvůrčí umělecká činnost, může přinést do výchovného a vzdělávacího procesu nové hodnoty, pokud jejím obsahem bude: využívání specifik tance k formování dětské osobnosti, kultivování přirozeného /správného zdraví prospěšného/ pohybu, vytváření trvalých vztahů mezi myšlením, emocemi a tělem dítěte, pokud bude rozvíjena jeho tvořivost, citlivost, citovost a inteligence těla.

Hodinová dotace

Cyklus se skládá z 9 sobotních seminářů. Vyučovat budou uznávané osobnosti z oboru taneční umění a dětská taneční výchova.

Začíná se vždy v sobotu v 10.00 hod a končí v 17.00 hod.

Počet účastníků a upřesnění cílové skupiny pedagogů

20 frekventantů, pedagogů TO ZUŠ a pedagogů MŠ, ZŠ, SŠ, vychovatelů, vedoucích zájmových kroužků a tanečních a divadelních souborů.

Plánové místo konání a časový harmonogram

Cyklus seminářů je organizován s dostatečným předstihem. Lektoři jsou zajištěni. Nájem tanečního sálu se speciální povrchovou úpravou nutnou k výuce tanečních technik je zajištěn v Základní umělecké škole v Liberci. Ubytování pro lektory zajištěno, účastníci si zajišťují ubytování sami na vlastní náklady. Propagace v bulletinu Kormidlo, časopisech Talent a Pam,Pam a na internetu – (termíny). Přihlášky do 15.9.2010 společně s nevratnou zálohou 3 000,- Kč.(zálohu prosím až na základě faktury, kterou pošlu po převzetí vaší přihlášky). Zbytek celé platby, která číní 6 000,- Kč (3 000,-Kč ) doplatit na začátku celého cyklu, tedy do 15.10.2010.

Podrobný harmonogram obdržíte na počátku kurzu 2010. V případě volného mista je možné přihlasit se na jednotlivé semináře. Cena jednoho semináře činí 1 000 Kč.

Odborný garant

Mgr. Jiří Lössl, odborný pracovník dětského centra IPOS-ARTAMA pro scénický tanec, externí pedagog na DAMU a HAMU Praha.

Jednotliví lektoři jsou zodpovědni za přípravu a vedení lekcí semináře v souladu se zadanými požadavky.

Způsob vyhodnocení akce

Podmínkou úspěšného absolvování kurzu je pravidelná a aktivní činnost, nejméně 80 - ti procentní účast a úspěšné zakončení zkouškou. ZKOUŠKOVÉ POŽADAVKY: 1. PÍSEMNÁ ČÁST - závěrečná písemná práce na téma: Jak učit zdravou taneční výchovu – úvaha na základě získaných vědomostí na seminářích. 2. ČÁST - praktická zkouška.

Frekventanti splňující shora uvedené podmínky obdrží OSVĚDČENÍ o absolvování. Ostatní obdrží POTVRZENÍ o absolvování kurzu. Osvědčení o absolvování kurzu nenahrazuje osvědčení o jakékoliv formě vyššího nebo vysokoškolského studia, studium DVPP neposkytuje žádný stupeň vzdělání. Osvědčení bude pouze dokladem pro příslušné ředitele škol, případně ŠÚ a ČŠI, že si jejich pedagog zvyšuje svoji odbornou kvalifikaci.

Vzdělávací cyklus seminářů 2010–2011
Téma: Zdravá taneční výchova pro děti
Kde: ZUŠ Liberec
Hodiny: 10.00–13.00 přestávka 14.00–17.00 sobota
Datumy: bude upřesněno (dle možností lektorů)

MgA. Anna Caunerová
Mgr. Jiáří Lossl
Bc. Michal Záhora

Kontakt, přihlášky, informace

Ludmila Rellichová, Liščí jáma 139, 468 02 Rychnov u Jablonce n.N., tel. 602963574
Číslo účtu: 1805376173/0300 ČSOB Jablonec n. N.
Lektoři

Anna Caunerová

Nahoru

Performer a tanečný pedagóg. Vyštudovala osemročné Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej a Vysokú školu múzických umení v Bratislave, odbor pedagogika klasického tanca. Od roku 2001 je slobodným umelcom na poli súčasného tanca a pohybového divadla. Ako tanečný pedagóg pracuje s profesionálnymi tanečníkmi i milovníkmi tanca a divadla. V roku 2007 získala Cenu za interpretaci v rámci udeľovania Ceny Sazky za Objav v tanci. Od roku 2008 študuje Body-Mind Centering  v Bratislave, špecializáciu pre pohybovú prácu s malými deťmi od narodenia po prvý rok života – Infant Developmental Movement Education (IDME).

Téma seminářů

Predmetom záujmu bude zdravý a radostný psychomotorický vývin dieťaťa.

Počas troch stretnutí nahliadneme do konceptu náväznosti dvojice pohybových princípov uvoľnenia a odtlačenia a natiahnutia/pritiahnutia a do rady pohybových vývojových vzorcov, ktorými prechádza každý človek od narodenia po moment, kedy sa postaví a urobí prvé kroky.

Doobedia venujeme poznaniu a pochopeniu ich fungovania na vlastnom tele a ich prepojeniu s psychickými procesmi. Poobede sa zameriame na možnosti aplikácie pohybových vývojových vzorcov do jednoduchých cvičení a hier pre deti.

Cieľom je ponúknuť pedagógom tanečného oboru nástroj v podobe pohybového vývinového konceptu, v ktorom sa môžu orientovať na základe poznania náväznosti jednotlivých vzorcov a ich vzájomného dopĺňania sa. Mať tak možnosť vedome vytvárať podmienky a asistovať dieťaťu na ceste k vyváženému a zdravému pohybu.

Datum seminářů: 27. 11. 2010  /  11. 12. 2010  /  08. 01. 2011

Jiří Lossl

Věnuje se pedagogické, metodické, koncepční, publikační a výzkumné práci v oblasti tance. Je externím pedagogem na katedře výchovné dramatiky DAMU Praha a katedře tance HAMU Praha. Odborný pracovník NIPOS-ARTAMA pro scénický tanec.

Téma seminářů - dotek-dech-pohyb

Hlavním cílem semináře je poznat svoje vlastní tělo a jeho možnosti jako nástroje komunikace tak, aby se tělo stalo zdrojem sdělení. Vědomě jej užívat, rozvíjet a objevovat tak skrze dotek cestu k přirozenému pohybu i dechu.

Datum seminářů: 12. 02. 2011  /  12. 03. 2011  /  30.04.2011

Michal Záhora

Michal Záhora absolvoval v roce 2003 na pražské Konzervatoři Duncan centre (obor současný tanec a taneční divadlo). Po absolutoriu profesionálně působil v Norském národního souboru Carte Blanche a poté v souboru Roberta Zappaly (Itálie). V letech 2006 - 2008 byl v angažmá britského souboru Scottish Dance Theatre, kde se mimo jiné systematicky věnoval pedagogické praxi, vyučoval současnou taneční techniku a vedl semináře na LCDS (London Contemporary Dance School), Rambert School of ballet and contemporary dance, SSCD (Scottish school of contemporary dance).

Je autorem projektů ".konstrukt.um." a "Synchronicity". Porota České taneční platformy 2006 nominovala „Synchronicity“ na Cenu SAZKY - za objev v tanci (3. místo). V roce 2007 bylo nominováno na Cenu SAZKY - za objev v tanci (2. místo) a na Cenu za nejlepší interpretaci - další autorské dílo M. Záhory „Resonance“ . Zatím poslední vytvořenou choreografií jsou “Fragmenty“ (2010), dílo inspirováno poezií portugalského spisovatele Fernanda Pessoy.

Od září 2009 je Michal Záhora ředitelem Konzervatoře Duncan centre v Praze.

Téma seminářů

Hlavním cílem práce je představit tanec jako tvůrčí umělecký zážitek.

Od porozumění fyziologii pohybu, jeho přirozenosti (správnosti) – tedy zdravé mechanice, musíme přejít do roviny duševní (psychické) a duchovní. Tehdy se pohyb opodstatňuje, získává svůj vlastní obsah. Kreativní pedagogické postupy pak přímo souvisí s rozvojem vlastní tvořivosti samotných pedagogů.

Datum seminářů: 24. 09. 2011  /  12. 11. 2011  /  03. 12. 2011

copyright © 2011 – TS Magdaléna / design © 2011 - David Matura