top of page

Podrobný popis projektu

Výzva č. 0313/2023 Podpora projektů kreativního učení II

Okruh 1. Projekty kreativního učení realizované ve vzdělávacích institucích

Název projektu: Tanec libereckým školám

Žadatel: Taneční a pohybové studio Magdaléna, z.s.

 

1. Cíle projektu:

 1. Komplexní zapojení žáků 10 pilotních libereckých škol do vzdělávacího procesu po kognitivní, emocionální, sociální, etické a fyzické stránce díky využití metod prožitkové pedagogiky, konkrétně tvořivé dramatiky, ve vzdělávacím procesu.

 2. Pilotní ověření možností kreativního učení a umění obecně ve vzdělávacím procesu ZŠ, s důrazem na rovné příležitosti každého žáka. Pilotní ověření takových forem vzdělávání, ve kterých mohou být žáci úspěšní díky své kreativitě, autenticitě a originalitě, a to i v případech žáků méně úspěšných v tradičním pojetí vzdělávacího procesu.

 3. Podpora Tanečního a pohybového studia Magdaléna jako poskytovatele programů kreativního učení. Podpora lektorů a budoucích lektorů Tanečního a pohybového studia Magdaléna v získávání zkušeností a uplatnění jejich odborné erudice v přímé práci s cílovou skupinou.

 4. Podpora 80 pedagogů zapojených škol v získávání zkušeností v oblasti kreativního učení a v uplatňování prvků kreativního učení ve vzdělávacím procesu na školách.

 5. Podpora libereckých základních škol v uplatňování prvků kreativního učení ve vzdělávacím procesu.

 

2. Způsob naplnění cílů:

 1. Realizace 80 tříhodinových programů kreativního učení na školách pro cca 2000 žáků.

 2. Reflexe 80 programů kreativního učení z pohledu cílové skupiny (žáků), pedagogů, vedení škol, odborných supervizorů, lektorů Tanečního a pohybového studia Magdaléna, zřizovatele škol. Veřejná konference je aktivitou projektu 0313000216.

 3. Supervize 13 programů TaPS odborníky – fyzioterapeut (5 programů), odborník na taneční výchovu - pedagog KVD DAMU Praha, KT HAMU Praha (8 programů). Možnost vedení programů dvěma lektory – hlavním lektorem, druhým lektorem nebo lektorem juniorem – s cílem vzdělávání stínováním. Součástí programů je společná příprava, realizace i reflexe programu a individuální konzultace.

 4. Možnost vzdělávání pedagogů formou stínování programů, včetně společné přípravy, realizace i reflexe programu, metodické pomoci s následnými aktivitami, nabídka konzultace se supervizorem, individuální konzultace s hlavním lektorem.

 5. Vytvoření metodického materiálu jako příkladů dobré praxe, vydání tiskem. Nové materiály školy obdrží zdarma.

 

3.Odůvodnění výběru partnerů

 1. Deset škol, které projevily aktivní zájem stát se součástí pilotního projektu. Zřizovatel škol má zájem postupně zapojit všechny liberecké školy.

 2. Dům dětí a mládeže Větrník, Liberec – příspěvková organizace zřizovatele škol, žadatel a realizátor projektu 0313000216, navazujícího na projekt „Tanec libereckým školám“. DDM Větrník funguje jako zprostředkovatel cílů SML, právě v této instituci SML uvažuje (v případě pozitivního výsledku výše zmíněného projektu) zřídit a financovat 2x 0,5 úvazek funkce manažer kreativního učení (z řad managementu Dramacentra Bezejména – spolupracujícího subjektu).

 3. Dramacentrum Bezejména – spolek podávající žádost o dotaci ve stejné výzvě. Všechny tři projekty na sebe navzájem navazují (projekt 0313000216 je zastřešující), jsou však schopny existovat samy o sobě.

 

4.Způsob spolupráce s partnery a jejich zapojení

Deset škol, na kterých proběhne 80 programů, již podepsalo čestná prohlášení o zapojení do projektu. Ředitelé škol se zavázali podpořit 80 pedagogů ve vzdělávání stínováním.

Zřizovatel škol bude naplňovat své cíle skrze svoji příspěvkovou organizaci Dům dětí a mládeže Větrník, Liberec, p.o. SML aktivně spolupracuje na projektech, s cílem získat relevantní informace a zkušenosti s pilotním ověřením možností kreativního učení na školách.

Dům dětí a mládeže Větrník, Liberec podává vlastní žádost - projekt 0313000216.

Dramacentrum Bezejména podává vlastní žádost 313000006. Všechny subjekty budou vzájemně spolupracovat, zastřešujícím projektem je projekt 0313000216. V případě nepodpoření některého z projektů se subjekty zavazují svojí činností maximálně podpořit projekty partnerů.

 

 1. TaPS Magdaléna navázalo spolupráci s 10 libereckými základními školami na základě spolupráce s Dramacentrem Bezejména, které již projekty kreativního učení realizovalo.

 2. V minulých letech se TaPS podílelo na pilotním projektu Tanec školám. Tento projekt začal s celoroční výukou taneční výchovy v základních školách již roku 2006.

Jde o vzdělávací umělecký program vycházející z principů metodiky Taneční a pohybové výchovy. Využívá specifik taneční tvorby k formování dětské osobnosti, vytváří trvalé vazby mezi myšlením, emocemi a fyzickou stránkou dítěte, harmonizuje jeho tělesný vývoj a rozvíjí inteligenci těla. Učí vnímavosti vůči prostředí, podporuje rozvoj sociální inteligence. Vede žáky od spontánního pohybu k vědomému používání těla a ke kultivování pohybu. Kreativní pohybová výuka je vedená tanečními pedagogy. Výuka vychází z přirozeného pohybu dětí, nevyžaduje speciální předpoklady a je proto dostupná všem žákům základních škol. 

Hlavním cílem projektu Tanec do škol je kreativní pohybová výuka a rozšíření možnosti aktivního pohybu dětí na základních školách.

 • Podpořit pohybové schopnosti a tvořivé sebevyjádření žáků.

 • Rozvinout sociální dovednosti a vzájemnou spolupráci žáků.

 • Porozumět propojení těla - prostoru - hudby - rytmu.

 

 1. V letech 2003 – 2007 TaPS spolupracovalo na výzkumu, který prováděl NIPOS - ARTAMA Praha - Význam vybraných uměleckých aktivit pro utváření osobnosti dítěte ve věku povinné školní docházky. Výzkum ukázal, že specifický význam taneční výchovy pro utváření životního stylu dítěte je v získání vztahu k pravidelnému pohybu. Umělecké vzdělávání má skutečně pozitivní vliv na kritické a kreativní myšlení, motivaci, sebevědomí a schopnost efektivní komunikace a spolupráce. Navíc toto vzdělávání přispívá k dovednostem v neuměleckých předmětech, jako matematika, přírodní vědy. Důležitý je i nový pohled na svět prostřednictvím umění, který je trvalý a vytváří z nich kulturního člověka. Člověka s potřebou kvalitní kultury. Významným ukazatelem vlivu taneční aktivity na budoucí životní styl jsou životní hodnoty, které absolventi vyznávají. Za nejvyšší hodnoty považují lidé, kteří v dětství prošli takovýmto vlivem, zdraví, lásku, život ve svobodné zemi, osobní štěstí, dobrou rodinu, mít děti a žít ve světě bez válek a násilí. Vysoko si cení vzdělání, bohatého duševního života, úspěchu v zaměstnání, dobrého bydlení, soukromí, moudrosti a uvážlivosti, vytváření něčeho, co po nich zůstane a potřeba užitečnosti pro druhé.

Další informace plynoucí z tohoto výzkumu najdete: http://www.nipos-mk.cz/?cat=471, obecně informace o aktivitách na podporu uměleckého vzdělávání zde: http://www.nipos-mk.cz/?cat=459                                      

 1. Pilotní ověření takových forem vzdělávání, ve kterých mohou být žáci úspěšní díky své kreativitě, autenticitě a originalitě, a to i v případech žáků méně úspěšných v tradičním pojetí vzdělávacího procesu má velký význam.

 2. Vzhledem k zajmu o programy kreativního učení, je nutné uvažovat o zaškolení dalších lektorů (pedagogů ZUŠ, ZŠ s taneční zkušeností, profesionálních tanečníků, studentů konzervatoří a pedagogických škol aj.) a strukturování a síťování spolupráce TaPS se školami pod patronátem Statutárního města Liberec (dále jen SML). Dále je v zájmu TaPS, škol a především žáků, aby se dosavadní zájem škol o programy kreativního učení nesoustředil pouze na kreativní učení zacílené na témata primární prevence (jak tomu z části bylo doposud), ale aby si školy mohly dovolit tento typ vzdělávání i v dalších oblastech vzdělávacího procesu. Tomu však musí předcházet pilotní projekt, který ověří schopnost TaPS naplnit očekávání škol (částečně ověřeno v minulých letech v projektu Tanec školám), shodu potřeb škol (pedagogů i žáků) a možností TaPS, reálný proces fungování TaPS na školách, finanční náročnost takového typu vzdělávání a možnosti a motivace zřizovatele škol a dalších institucí takové vzdělávání podpořit.

 3. Je nutné podpořit motivaci škol zavádět do vzdělávacího procesu prvky kreativního učení obecně, k čemuž vede cesta přes osobní zkušenost pedagogů s metodami a formami kreativního vzdělávání. Pokud budou pedagogové úspěšně využívat prvky kreativního učení ve svých hodinách, budou motivováni (a s nimi i vedení škol) spolupracovat s TaPS jako poskytovatelem komplexních a náročných metod kreativního vzdělávání (konkrétně metod vycházejících z tvořivé taneční výchovy) a jeho služby využívat nejen jako jednorázové zpestření výuky, ale jako dlouhodobé obohacování vzdělávacího procesu s cílem působit na žáky komplexně a umožnit rozvoj všem žákům bez rozdílu.

 4. TaPS přinese do škol nové metody a formy vzdělávání založené na kreativním učení, konkrétně na tvořivé taneční výchově. Na 10 pilotních školách bude realizováno 80 tříhodinových programů, každý v hodnotě 9.000,-Kč. Každý z programů bude veden 2 lektory - hlavním lektorem a lektorem juniorem (viz výstupy projektu). Součástí každého tříhodinového programu bude vytvoření lekce, úprava lekce pro danou cílovou skupinu, společná příprava hlavního lektora a pedagoga školy, realizace programu, společná reflexe všech zapojených lektorů a pedagogů, písemné zhodnocení ze strany TaPS i ze strany školy. Cenu programu také tvoří nutná koordinace, management a spolupráce se školami a zřizovatelem.

 

6.Přínos pro pracovníky kulturně kreativní sektoru a popis zvýšených kompetencí:

Jedním z cílů projektu je navýšení lektorů TaPS ze 3 na 6. Tři stávající lektoři jsou pedagogové    se vzděláním na konzervatoři Duncan centre Praha s pedagogickými a uměleckými zkušenostmi a zkušenostmi s učením na ZŠ. Především hlavní lektorka má dlouholeté pedagogické zkušenosti s výukou taneční výchovy i v MŠ a ZŠ na Jablonecku. Vedle toho dlouholeté zkušenosti v oblasti metodiky taneční výchovy (metodická publikace Taneční tvorba pro děti a s dětmi, 2009) a organizační v oblasti vzdělávání dospělých (kurzy pro pedagogy v oblasti uměleckých volnočasových aktivit, akreditované MŠMT).   

Další lektoři jsou odborníci s absolutoriem na konzervatoři, bakalářským nebo magisterským studiem v oboru, se zkušeností s výukou na základních školách. Lektoři junioři jsou studenti pedagogických fakult nebo uměleckých škol se zájmem o práci v TaPS, kteří by zkušenosti uvítali. Každý program povedou dva lektoři, vždy zkušený lektor s praxí v oboru a lektor junior. Při čemž hlavní lektor bude mít zodpovědnost za realizaci programu i jeho metodické využití. Lektor junior získá zkušenosti společně se starším lektorem v oblasti realizace programu a získá motivaci doplnit si i formální vzdělání v oboru prožitkové pedagogiky, aby se stal plnohodnotným členem lektorského sboru TaPS.                                                                                                                                     

7.Popis zvýšených kompetencí:

Hlavní lektor:

 • schopnost vést programy kreativního učení s méně zkušenými kolegy, předávat smysluplně a citlivě své zkušenosti tak, aby stínující kolegové byli schopni v budoucnu vést programy samostatně

 • schopnost komunikovat s pedagogy škol, nacházet styčné plochy mezi potřebami a očekáváním škol a možnostmi TaPS

 • schopnost reflektovat zkušenosti nabytými v rámci projektu a vytvářet dlouhodobé záměry ve shodě se školami, jejich zřizovatelem a možnostmi TaPS

 • schopnost podílet se metodicky na vzdělávacím procesu zapojených škol, vytvářet podmínky pro zavádění metod a forem kreativního učení do vzdělávání na TaPS

Druhý lektor:

 • schopnost vést samostatně programy kreativního učení s využitím metodiky tvořivé taneční výchovy schopnost zaučovat lektory juniory

 • schopnost pracovat s cílovou skupinou žáků ZŠ (lektoři jsou často pedagogy ZUŠ a mají zkušenosti s žáky ZUŠ, motivovanými a talentovanými, navíc s žáky ze sociokulturně stabilního prostředí), a to i žáků minorit, žáků ohrožených, žáků cizinců

 • schopnost vytvářet lekce ve shodě s RVP a ŠVP dané školy

Lektor junior:

 • schopnost vést program kreativního učení se starším lektorem

 • schopnost pracovat s cílovou skupinou žáků ZŠ

 • schopnost pracovat metodami, technikami a formami kreativního učení, především tvořivé taneční výchovy

 • motivaci doplnit si formální vzdělání a stát se plnohodnotným členem lektorského sboru TaPS

 

8.Vztah k činnosti a charakteru žadatele:

Cílem a smyslem existence TaPS je soustavná pedagogická práce v oblasti volnočasových  

uměleckých aktivit dětí a mládeže.

Vytváření projektů na principech syntézy pohybové, hudební, literárně-dramatické a výtvarné autorské i interpretační tvorby.

Vytváření projektů zabývající se vzděláváním pedagogických pracovníků v oblasti volnočasových estetických aktivit.

Činnost žadatele – www.tsmagdalena.com

 

9.Jedinečnost a relevantnost projektu:

Projekt cílí na ověření možnosti zavést metody a formy kreativního učení do vzdělávacího procesu v libereckých ZŠ. Projekt je zamýšlený jako pilotní, s přesahem do budoucí spolupráce ZŠ, žadatele a SML. Podobný projekt na území SML doposud nebyl realizován.

10.Charakteristika vzdělávacího oboru - Taneční a pohybová výchova nabízí výchovu prostřednictvím tanečního umění:                                        

Tanec je tvůrčí uměleckou činností, kterou může do jisté míry vykonávat každý. Každý má vrozenou schopnost tančit, protože každý má možnost pohybovat se, má vrozený cit, představivost, smysl pro rytmus, schopnost rozvíjet se, myslet, chtít a jednat. Proto každý může v rámci svých schopností tančit. Pokud dáme i nejméně nadaným dětem možnost uplatnit své tvůrčí úsilí, může to z psychologického hlediska být pro ně stejně důležité, jako úsilí velmi nadaných.       

Tanec je umění, které vyjadřuje citové hodnoty pohybem – hlavním tématem jsou tedy citové hodnoty, nikoli výsledek, skutek. Tanec umožňuje všímat si zážitků pohybujícího se vlastního těla, soustředit se na jeho rytmus, pracovat s pochopením jeho významů a vědomě je uplatňovat. To je základ umělecké tvorby. Taneční a pohybová výchova využívá specifik tance k formování dětské osobnosti. Vytváří trvalé vztahy mezi myšlením, emocemi a fyzickou složkou dítěte, harmonizuje jeho fyzický vývoj. Rozvíjí tvořivost, citovost, citlivost a inteligenci těla. Učí vnímavosti vůči prostředí, rozvíjí sociální inteligenci. Učí na jedné straně spontanoitě – na druhé sebekázni. Rozvíjí pozitivní vztah k fyzické aktivitě. Nabízíme soustředění, sebepoznávání, úctu k druhým, potřebu a radost z péče o společně sdílený prostor. Taneční a pohybovou výchovu chápeme jako tvůrčí uměleckou činnost, která je prostředkem ke znovuobjevování těla, jeho možností a citlivostí, k sebepoznávání a rozvíjení vyjadřovacích schopností neverbálním způsobem. Jedním z hlavních úkolů je právě podněcování k samostatné tvůrčí činnosti.

 

K naplnění těchto cílů je nezbytné věnovat pozornost čtyřem základním principům, které v taneční a pohybové výchově prostupují veškeré konání a jsou obsaženy v nejrůznějších formách v celém vzdělávacím obsahu. Jsou to: Hledání svého místa/tělesnosti, Rozvíjení inteligence těla, Původnost/originalita a Vytváření společenství.

 

Obsahem Hledání svého místa/tělesnosti jsou činnosti, jejichž prostřednictvím žák hledá a poznává prostor svého těla, a které zprostředkují a vizualizují představu jeho fyzického propojení s prostorem, prostředím.

Pocit poznání a uvědomění si svého těla v prostorovém kontextu vede k uvědomění si své jedinečnosti v rámci sounáležitosti s celkem – napojení se na řád věcí. Toto poznání doprovází úcta, pokora a svoboda.

 

Obsahem Rozvíjení inteligence těla jsou činnosti směrující k rozvíjení přirozeného (rozuměj správného) používání pohybu v závislosti na individuálních anatomických, fyziologických a psychologických předpokladech. Jedná se o dlouhodobý proces podmíněný vůlí, směřující ke kvalitám, rozvíjeným a získávaným v závislosti na záměru, talentu a inteligenci.

      Činnosti směřující k rozvíjení inteligence těla nejsou cestou mechanického opakování a drilu.

 

Obsahem Původnosti/originality jsou činnosti, které rozvíjejí osobnost žáka a během dlouhodobého procesu mu pomáhají hledat jedinečný způsob jeho vyjádření světa. Smyslem skutečné původnosti/originality není upoutávat pozornost za každou cenu. Je to cesta jedinečně uchopeného již existujícího tvarosloví. Záměrem je pomáhat vyrůst osobnostem, které budou této původnosti schopny.

 

Obsahem Vytváření společenství jsou činnosti, které evokují prožitek sounáležitosti a sdílení. Tanec může   zprostředkovat prožitek společenství jako jednu ze základních lidských potřeb, svou prazvláštní silou může znovuobjevit a oživit radost z pocitu sounáležitosti a sdílení. Tím proměňovat způsob komunikace a působit proti odcizení a vykořenění.

 

    K naplnění základních principů taneční a pohybové výchovy dochází prostřednictví vzdělávacího obsahu,       

    konkrétně učiva, které je rozčleněno do sedmi okruhů činností. Pohybová průprava, Prostorové cítění,    

    Vzájemné vztahy, Pohyb s předmětem, Pohybové a taneční hry, Hudba a tanec, Improvizace – činnosti  

    v rámci tohoto okruhu se na 2. stupni více zaměřují na vlastní tvorbu žáků s využitím jejich individuálních

    možností a schopností.

 

   11.Popis rizik projektu:

 1. Nízká míra zapojení základních škol do projektu:

Se školami jsme uzavřeli smlouvy před podáním žádosti, do diskuse o projektu jsme zapojili zřizovatele škol. Součástí uzavřených smluv se školami bylo mapování jejich potřeb a potřeb pedagogů.

 1. Ohrožení realizace projektu „Tanec libereckým školám“ v případě nepodpoření návazných projektů:

Projekt je smysluplný sám o sobě. Společně s projektem „Kreativní učení v libereckých základních školách“ a „Koordinace kreativního učení v libereckých základních školách“ sice tvoří ucelený komplex aktivit vedoucích ke společnému cíli – komplexnímu zajištění kreativního učení na libereckých ZŠ - ale zároveň sám o sobě vytváří podmínky pro spolupráci žadatele a škol, rozvoj lektorů a zvýšení kvality kreativního učení.

 1. Ohrožení realizace projektu při nižší podpoře, než žádáme:

V případě nižší podpory žadatel do projektu zapojí dotace LK a SML, které má již smluvně potvrzené na rok 2023 a dotace, o které bude žádat v roce 2024. 

 

 

 

  12.Personální zajištění projektu

Každý program povedou dva lektoři - hlavní lektor, druhý lektor nebo  lektor junior - a stínující pedagog školy.

-          Hlavní lektor a metodik projektu, 1 osoba: Ludmila Rellichová - ředitelka TaPS Magdaléna, z.s., pedagožka a choreografka. Absolventka odborných tanečních kurzů na Konzervatoři Duncan centre Praha, studia techniky BUTÓ a doplňujícího studia pro pedagogy tance na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Zakladatelka a pedagožka Tanečního a pohybového studia Magdaléna, z.s.. Autorka metodické publikace Taneční tvorba pro děti a s dětmi (viz. příloha).

 Mgr. Markéta Pražáková DiS.- pedagog ZŠ a umělecká vedoucí tanečního souboru T.I.K. Jilemnice a integrované skupiny PATZ Jablonec nad Nisou. Absolventka Konzervatoře Duncan centre Praha a pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové.

-          Druhý lektor, 2 osoby: diplomovaný specialista (DiS - Konzervatoře Duncan centre Praha)  se zkušeností práce pedagoga na ZŠ a ZUŠ a menší zkušenosti s vedením programů.

-          Lektor junior, 3 osoby: studenti pedagogiky motivovaní k práci lektora TaPS bez zkušeností s vedením programů, bez zkušeností s kreativním vzděláváním.

-          Stínující pedagog, 20 osob: pedagog zapojených škol, vysokoškolsky vzdělaný v oboru pedagogiky, motivovaný k zavádění prvků kreativního učení do vzdělávacího procesu, bez zkušeností v oblasti kreativního učení a bez formálního vzdělání v oboru kreativního učení.

 

13.Předchozí zkušenosti s podobným typem aktivit

V letech 2003 – 2007 TaPS spolupracovalo na výzkumu, který prováděl NIPOS - ARTAMA Praha - Význam vybraných uměleckých aktivit pro utváření osobnosti dítěte ve věku povinné školní docházky. Výzkum ukázal že specifický význam taneční výchovy pro utváření životního stylu dítěte je v získání vztahu k pravidelnému pohybu a pozitivní vliv na kritické a kreativní myšlení, motivaci, sebevědomí a schopnost efektivní komunikace a spolupráce. Podrobnosti na http://www.nipos-mk.cz/?cat=471.

TaPS se podílelo na pilotním projektu Tanec školám. Tento projekt začal s celoroční výukou taneční výchovy v základních školách již roku 2006. Jde o vzdělávací umělecký program vycházející z principů metodiky taneční a pohybové výchovy. Využívá specifik taneční tvorby k formování dětské osobnosti, vytváří trvalé vazby mezi myšlením, emocemi a fyzickou stránkou dítěte, harmonizuje jeho tělesný vývoj a rozvíjí inteligenci těla. (viz. příloha).

Z pověření NIPOS – Artama Praha pořádá studio vzdělávací semináře, workshopy a projekty zabývající se vzděláváním pedagogických pracovníků v oblasti volnočasových estetických aktivit, které jsou vždy akreditované MK ČR a MŠMT ČR.

V roce 2009 vyšla Ludmile Rellichové metodická publikace Taneční výchova pro děti a s dětmi.

 

 1. Popis propagačních aktivit vč. PR/advokacie

a. Webové stránky Tanečního a pohybového studia Magdaléna, z.s. budou aktualizovány a rozšířeny o

aktivity projektu. Cílem není pouze PR projektu, ale praktické využití v rámci spolupráce TaPS a

škol (možnost objednání programu, anotace lekcí, pdf metodických materiálů…).

 1. Propagační charakter budou mít i vydané publikace s metodickými materiály pro pedagogy škol. Publikace budou splňovat povinnou publicitu.

 2. Tisk – především Zpravodaj vydávaný SML a bezplatně distribuovaný veřejnosti Liberce, dále časopis Devadesátka s cílovou skupinou vedení a pedagogů škol a rodičovské veřejnosti, další tiskoviny v jednání.

 

15. Příklad výuky pro první stupeň ZŠ

 

POHYBOVÁ PRŮPRAVA

cvičení, která vypracovávají „svalový korzet“ osového orgánu (pánev, páteř, šíje a hlava)

cvičení aktivující hlavní tělesné těžiště

          cvičení upevňující osové postavení dolních končetin

základní cvičení zaručující možnost propojení pohybu horních končetin s pohybem trupu

všechna cvičení (uvědomovací a procvičovací), která zvyšují hybnost kloubního systému a         přiměřeně zatěžují svalový aparát

 

PROSTOROVÉ CÍTĚNÍ

základní prostorové vztahy (výška-hloubka, vpřed-vzad, vpravo-vlevo, daleko-blízko atd.)

půdorysné dráhy (např. přímka, úsečka, oblá linka, kruh apod.)

prostorové dráhy pohybu – měnící se jejich vzájemné souvislosti

prostorové cítění jako zážitek, nikoliv informace

 

VZÁJEMNÉ VZTAHY

vztahy partnerské /vyvážené/

          vztahy dominantní a subdominantní

dvojice, trojice, kruh, řada, skupina – v různých způsobech držení

ladění atmosféry důvěry a porozumění, sounáležitosti

 

 

POHYBOVÉ A TANEČNÍ HRY

hra jako archetyp dalších činností – včetně toho, co rozumíme pod pojmem umění

druhy her kladoucí požadavky na různé psychické procesy, vlastnosti a stavy

hry, které učí senzomotorické koordinaci

hry přispívající k formování charakteru

hry, které přispívají k mravní výchově

hry s náčiním, motivované hudbou, hry prostorové, s rozpočítáváním, se zpěvem, na honěnou,  hádanky, hry s napodobováním a další

 

HUDBA A TANEC

         aktivní naslouchání hudby podněcující k pohybu rozvíjení dialogu mezi hudbou a tancem

         (opak popisnosti)

         rytmus, melodie, harmonie, dynamika

pohybové cítění dvoudobosti, třídobosti – sudých a lichých taktů obecně

 

IMPROVIZACE

postupná příprava k improvizaci (v rámci průpravných cvičení)

          postupné kroky vedoucí do stavu citlivosti těla i ducha, který jediný je vstupem do světa improvizace

          improvizace jako svět absolutní svobody (pozor – nezaměňovat za bezduché pobíhání a nepřípustné  

          předvádění se

improvizace s námětem

bottom of page