top of page

Tanec libereckým školám 2023/2024

 

Unikátní projekt podpořený finančně Evropskou unií – Podpora projektů kreativního učení II.

Komplexní zapojení žáků 10 pilotních libereckých škol do vzdělávacího procesu po kognitivní, emocionální, sociální, etické a fyzické stránce, díky využití metod prožitkové pedagogiky, konkrétně taneční a pohybové výchovy, ve vzdělávacím procesu.

Cílem je pilotní ověření možností kreativního učení a umění obecně ve vzdělávacím procesu ZŠ, s důrazem na rovné příležitosti každého žáka. Pilotní ověření takových forem vzdělávání, ve kterých mohou být žáci úspěšní díky své kreativitě, autenticitě a originalitě, a to i v případech žáků méně úspěšných v tradičním pojetí vzdělávacího procesu.

Taneční a pohybové studio Magdaléna, z.s. jako instituce poskytuje školám službu odborných lektorů, poskytovatelů programu kreativního učení. Dále pak během programu vzdělává budoucí lektory v získávání zkušeností a uplatnění jejich odborné erudice v přímé práci s cílovou skupinou a 80 pedagogům zapojených škol pomůže v získávání zkušeností v oblasti kreativního učení a v uplatňování prvků kreativního učení ve vzdělávacím procesu na školách.

 

Jedinečnost a relevantnost projektu je v ověření možnosti zavést metody a formy kreativního učení do vzdělávacího procesu v libereckých ZŠ. Projekt je zamýšlený jako pilotní, s přesahem do budoucí spolupráce ZŠ, žadatele a SML. Podobný projekt na území SML doposud nebyl realizován.

 

Mezi rozvojem intelektu a rozvojem motoriky existuje obousměrný vztah, což znamená, že pohybové činnosti zpětně významně ovlivňují psychické procesy. Z těchto důvodů se pohybových a tanečních aktivit úspěšně používá například při diagnostice a terapii nejen pohybových ale také duševních poruch.

V současné době je akcentován intelektuální vývoj jedince jako důležitý faktor pro rozvoj vědy a techniky. Somatomotorický vývoj je při výchově jedince podceňován. To vede k psychosomatické asymetrii ve smyslu akcentování intelektu a podceňování somatické vybavenosti. Tento fakt se promítl do současného školství natolik, že rozvíjení intelektu se stalo téměř jediným úkolem školy. Snížení fyzické kultivace jedince ohrožuje celou společnost hypokinezí, která v sobě nese nebezpečí zhoršení biologických vlastností lidí, kteří tvoří tuto společnost. Při nedostatku pohybu dochází v organismu k funkčním i strukturálním změnám - k úbytku svalové hmoty, ke zkrácení vazivových struktur, ke změnám na skeletu, zhoršení krevního oběhu, zhoršení metabolických pochodů v organismu, zmenšení kapacity plic. Klesá tak celkový výkon a dochází ke strukturálním změnám fyzického i psychického stavu člověka. Při úměrné pohybové zátěži se pohybový systém udržuje v přirozené funkci i struktuře a jeho výkon se postupně zlepšuje podle dávkování zátěže, struktura se restituuje a pohybové projevy se obohacují. Dítě je schopno vyvolávat a spojovat intelektuální a citové podněty s fyzickými, cítí pohyb jako zdroj sebejistoty a sebeuvědomění, rozumí sobě samému jako celku (holistický přístup).

 

Tanec je tvůrčí uměleckou činností, kterou může do jisté míry vykonávat každý. Každý má vrozenou schopnost tančit, protože každý má možnost pohybovat se, má vrozený cit, představivost, smysl pro rytmus, schopnost rozvíjet se, myslet, cítit a jednat. Proto každý může v rámci svých schopností tančit. Významným pomocníkem rozvoje pohybu je hra. Děti se učí na základě vlastní zkušenosti – prožitkem. Děti obecně potřebují více pohybu, a to ne z důvodu větší energie, kterou je třeba vybít, ale proto, že jejich integrace a regulace pohybového aparátu je nedostatečná. Není pochyb, že pohyb, tanec a tělocvik, nejsou-li příliš namáhavé, ale přiměřené věku, přispívají ke zdraví a dobré kondici dítěte.

Každé dítě je úžasná bytost, která má veliký tvořivý potenciál. To s sebou přináší mnoho individuální práce, práce s individualitou dítěte. V projektu s dětmi zpíváme, tvoříme verše, pracujeme s pohybovou průpravou na zlepšení motoriky, vytváříme autentický hudební doprovod zvuky, tlesky a hrajeme pohybové hry s přesahem do taneční improvizace. Vše připravené metodicky pro tři věkové skupiny: 6–8 let, 9–11 let a 12–14 let. Učíme na základě metodiky vytvořené Evou Blažíčkovou (1943).

Tato tanečnice, choreografka, pedagožka je autorkou doplňkového oboru Taneční a pohybová výchova zařazeného od 1. 9. 2010 do RVP ZV.

 

Tímto projektem chceme jednak doložit všechny výše uvedená fakta, jednak poukázat na skutečnost, že taneční a pohybová výchova patří do všeobecného výchovného a vzdělávacího systému zejména pro potenciál podpory psychosomatické symetrie dítěte.

bar.ces.poz.jpg
CS_Financováno_Evropskou_unií_PANTONE_PANTONE.jpg
NPO (1).png
bottom of page